เงื่อนไข และ ข้อตกลง
การสมัครสมาชิก B+L Club

 

บริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางด้านสุขภาพเกี่ยวกับสายตาทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับ B+L Club ทางบริษัทฯ จะถือว่า ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นอย่างดีที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง กรุณาอ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดนโยบายการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบุคคลของท่าน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบาย สิทธิส่วนบุคคลของ B+L Club โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และนโยบายดังกล่าว

 

นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น กรุณาติดตามและตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่น

 

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ B+L Club

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของสาขาประเทศไทย

วัตถุประสงค์
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้(“นโยบาย”) มุ่งหมายให้มีการปกป้องคุ้มครองการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอโดยบริษัท

ขอบเขต
เอกสารนี้กำหนดมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของวาเลียนท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลใน ประเทศไทย นโยบายนี้ไม่ครอบคลุมข้อมูลที่ถือว่าไม่ระบุตัวตนข้อมูลที่ถือว่าไม่ระบุตัวตนเมื่อไม่สามารถระบุตัวตน บุคคลได้อีกต่อไปหรือระบุตัวตนได้ต่อเมื่อต้องเกิดค่าใช้จ่ายจำนวนมากเกินความจำเป็นทั้งในด้านเวลา ต้ทุน หรือ แรงงาน นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่ข้อมูลที่ถือว่าไม่ระบุตัวตนสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ในภายหลัง

คำจำกัดความ

  1. บริษัท บริษัทย่อย/สาขาหรือบริษัทในเครือของวาเลียนท์ในประเทศไทย
  2. ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวพันกับบุคคลซึ่งถูกระบุตัวตนไว้แล้วหรือสามารถระบุตัวตน ได้บุคคลที่ระบุตัวตนได้คือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรงหรืออ้อม โดยการอ้างอิงหมายเลขประจำตัว (เช่น หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน) หรือปัจจัยต่างๆ ที่เฉพาะเจาะจงต่ออัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม การเงิน เศรษฐกิจ จิตใจ สรีรวิทยา หรือทางกายภาพของบุคคลนั้น
  3. การจัดการ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงการดำเนินงานหรือชุดของการดำเนินงานใดๆที่กระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะโดยวิธีอัตโนมัติหรือวิธีอื่นใดซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดแจง การจัดเรียง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง การดึงข้อมูล การปรึกษา การใช้ การเปิดเผยด้วยการส่ง การเผยแพร่ หรือการทำให้ใช้ได้ในรูปแบบอื่นใด การเชื่อมต่อ การจัดตำแหน่ง หรือการผสมผสาน การปิดกั้น การลบ หรือ การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับต้นกำเนิดทางเชื้อชาติ หรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมืองสมาชิกภาพในสหภาพการค้า บันทึกทาง การแพทย์และสุขภาพ หมายเลขประกันสังคม บัญชีการเงิน รวมถึงหมายเลขบัญชีและรหัสประจำตัว (PIN) หรือบันทึก ประวัติอาชญากรรมด้วย
  5. วาเลียนท์ วาเลียนท์ ฟาร์มาซูติคอลส์ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ และบริษัทย่อย/สาขาบริษัทในเครือในประเทศไทย

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

นโยบายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดมาตรฐานแบบเดียวกันสำหรับบริษัทในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น หากกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับให้ระดับการปกป้องข้อมูล ส่วนบุคคลที่ต่ำกว่าระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับทุกสาขาทั่วโลก (Global Privacy Policy) ให้ยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับทุกสาขาทั่วโลกเป็นหลัก คำถามต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นอาจจะถูกส่งไปยังแผนกกฎหมายของบริษัท

บริษัทต้องปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้ตลอดเวลา

 

 

หลักเกณฑ์สำหรับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิและผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล บริษัจะทำตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเมื่อกฎหมายกำหนด เมื่อข้อมูลนั้นจำเป็นต้องมีการทำสัญญา หรือข้อตกลงกับบุคคลหรือแทนบุคคล หรือโดยที่บุคคลนั้นต้องให้ความยินยอมการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามการรักษาความปลอดภัยและมาตรการปกป้องที่เข้มงวด (เช่น การจัดเก็บเอกสารในที่ที่ปลอดภัย การเข้ารหัส การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล หรือขั้นตอนการทำลาย) และการเก็บรักษาข้อมูลโดยบริษัทมีการบันทึกเป็นเอกสารและจำกัดการเข้าถึงข้อมูล

การตรวจสอบภายใน

ในกรณีที่บริษัทใช้ดุลยพินิจยกเว้นการปฏิบัติตามนโยบายนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับทุกสาขาทั่วโลก ซึ่งลดมาตรฐานการปกป้องที่สามารถทำได้ บริษัทจะต้องแจ้งให้แผนกกฎหมายของสาขาทราบ หากมีคำถามเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขอให้ส่งคำถามไปที่ DPO_TH@bausch.com

การแก้ไขนโยบาย

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น เช่นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เปลี่ยนไป เพื่อปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและขั้นตอนของบริษัท หรือข้อกำหนด หรือข้อกำหนดโดยหน่วยงานปกป้องข้อมูล หรือในกรณีที่บริษัทเห็นสมควรที่จะปรับปรุงการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีขึ้น

นโยบายนี้จะใช้เป็นหลักพื้นฐานสำหรับนโยบายของประเทศหรือนโยบายเฉพาะแผนก ซึ่งไม่ควรจะลดระดับการปกป้องตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กับทุกสาขาทั่วโลก

วันที่บังคับใช้: 17 กันยายน 2561